Facebook Google+ Twitter

Regulamin

I. DEFINICJE:

1. Klient - osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu;
2. Kodeks Cywilny - ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);
3. Regulamin - niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach sklepu internetowego twojekrople.pl
4. Sklep internetowy (Sklep) - serwis internetowy dostępny pod adresem www.twojekrople.pl za pośrednictwem którego Klient może w szczególności składać Zamówienia;
5. Towar - produkty prezentowane w Sklepie Internetowym;
6. Umowa sprzedaży - umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy www.twojekrople.pl a Klientem, zawierana z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu;
7. Ustawa o prawach konsumenta - ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827);
8. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną - ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);
9. Zamówienie - oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru.

II. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod adresem www.twojekrople.pl
2. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
3. Dariusz Czech z siedzibą przy ul. Żbikowice 64, 33-314 Łososina Dolna prowadzi sprzedaż detaliczną  drogą elektroniczną za pośrednictwem Sklepu Internetowego twojekrople.pl Zamówienia są przyjmowane poprzez serwis twojekrople.pl oraz drogą telefoniczną i mailową
4. Niniejszy Regulamin określa w szczególności:
- zasady dokonywania rejestracji i korzystania z konta w ramach Sklepu internetowego;
- warunki i zasady składania drogą elektroniczną Zamówień w ramach Sklepu Internetowego;
- zasady zawierania Umów sprzedaży z wykorzystaniem usług świadczonych w ramach Sklepu Internetowego.
5.Korzystanie ze Sklepu Internetowego jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient, następujących minimalnych wymagań technicznych: a) Internet Explorer w wersji MSIE 8.x lub nowszej, b) Firefox w wersji 7.x lub nowszej, c) Chrome 15.x, d) minimalna rozdzielczość ekranu 1024 x 768 pikseli
6. W celu korzystania ze Sklepu Klient powinien we własnym zakresie uzyskać dostęp do stanowiska komputerowego lub urządzenia końcowego, z dostępem do Internetu.
7. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem linku zamieszczonego na stronie głównej serwisu www.twojekrople.pl

III. ZASADY KORZYSTANIA ZE SKLEPU INTERNETOWEGO

1. Wszystkie produkty dostępne w Sklepie są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych, oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.
2. Sklep nie realizuje zamówień w dni świąteczne, tj. ustawowo wolne od pracy. Sklep zastrzega sobie możliwość wyznaczenia dodatkowych dni zamknięcia sklepu, a tym samym przerwy w realizacji złożonych zamówień. Informacja o tym będzie udostępniona z odpowiednim wyprzedzeniem na stronie internetowej Sklepu.
3. Zamawiający zobowiązuje się,w związku z korzystaniem ze Sklepu nie będzie:
a) naruszał niniejszego Regulaminu,
b) podawał danych wprowadzających w błąd lub naruszających prawa osób trzecich,
c) naruszał praw majątkowych lub dóbr osobistych Usługodawcy, ani osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych Użytkowników,
d) dopuszczał się zachowań, które są niezgodne z Regulaminem, dobrymi obyczajami lub obowiązującymi przepisami prawa.
4. Strona internetowa www.twojekrople.pl chroniona jest prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone. W szczególności poza określonymi w tych przepisach przypadkami zabronione są dokonywane w celach komercyjnych bez uprzedniej pisemnej zgody Podmiotu prowadzącego Sklep: reprodukcja, kopiowanie, przekazywanie, dystrybuowanie lub przechowywanie części lub całości zawartości strony internetowej Sklepu, o ile nie zastrzeżono inaczej w Regulaminie.
5. Klient nie jest uprawniony do odsprzedaży Towaru kupionego w Sklepie w ramach prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej.

IV. PROCEDURA ZAWARCIA UMOWY SPRZEDAŻY

1. Złożenie zamówienia następuje poprzez zdalne i poprawne wypełnienie stosownego formularza elektronicznego dostępnego na platformie sklepowej. Wybór zamawianych Towarów przez Klienta dokonywany jest poprzez dodanie ich do koszyka. W trakcie składania zamówienia – do momentu naciśnięcia przycisku złożenia Zamówienia – Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych w zakresie wyboru Towaru. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie. Po podaniu przez Klienta korzystającego ze Sklepu wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia. Podsumowanie złożonego Zamówienia będzie zawierać m. in. opis wybranych towarów lub usług, łącznej ceny produktów, ceny dostawy oraz innych kosztów jeśli takie wystąpią. W celu wysłania Zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji treści Regulaminu, podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe oraz naciśnięcie przycisku potwierdzającego złożenie Zamówienia: "Kupuję i płacę"
2. Zamówienia w Sklepie można składać przez całą dobę, siedem dni w tygodniu przez cały rok.
3. Informację o Towarach podane na stronach internetowych Sklepu stanowią ofertę, w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego. Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia z www.twojekrople.pl Umowy Sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu.
4. Umowę traktuje się za zawartą z momentem wpływu Zamówienia Klienta do systemu informatycznego Sklepu, pod warunkiem zgodności Zamówienia z Regulaminem.
5. Po złożeniu zamówienia Klient otrzyma e-mail z potwierdzeniem złożenia zamówienia oraz instrukcją odnośnie płatności. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem.
6. W przypadku stwierdzenia przez Klienta jakichkolwiek nieścisłości w zamówieniu, należy jak najszybciej skontaktować się ze Sklepem pod adresem daroczech@interia.pl

V. WARUNKI DOSTAWY

1. Dostawa Towarów jest ograniczona do terenu Polski i odbywa się pod adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia. W przypadku zamówień do innych krajów unii Europejskiej, prosimy o kontakt pod adresem: daroczech@interia.pl
2. Zamówiony towar dostarczany jest przy udziale dostawców:
- Poczta Polska
3. Klient jest obciążany kosztami dostawy określonymi w Cenniku Transportu wskazanym w Twojekrople.pl w zakładce Dostawa.
4. Sklep www.twojekrople.pl prowadzi odbiory osobiste. W celu umówienia obioru zamówienia prosimy o wiadomość: daroczech@interia.pll, lub poprzez formularz kontaktowy dostępny na stronie w zakładce kontakt. Przy odbiorze osobistym możliwa jest wyłącznie płatność gotówką.
5. Termin otrzymania przesyłki to każdorazowo czas skompletowania zamówienia powiększony o czas dostawy. Czas skompletowania zamówienia nie będzie przekraczał 2 dni roboczych od zaksięgowania należności na rachunku sklepu internetowego twojekrople.pl. O skompletowaniu zamówienia i jego gotowości do wysyłki Klient zostanie poinformowany drogą mailową.
6. Przed odebraniem przesyłki od kuriera zalecamy sprawdzić, czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu w transporcie. W szczególności należy zwrócić uwagę na stan taśm lub plomb naklejonych na przesyłkę. W przypadku, gdy opakowanie przesyłki nosi znamiona uszkodzenia lub, gdy plomby (taśmy) są zerwane zalecamy nie przyjmować przesyłki i skontaktować się jak najszybciej ze sprzedawcą w celu wyjaśnienia sprawy.

VI. CENY I METODY PŁATNOŚCI

1. Wszystkie ceny podane na stronach internetowych Sklepu są cenami brutto (zawierają podatek VAT). Na każdy sprzedany towar wystawiane jest Potwierdzenie Zakupu. Na wyraźne żądanie złożone przez Klienta może być wystawiona i dostarczona drogą elektroniczną na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej Faktura VAT.
2. Możliwe są następujące formy płatności:
a) Przelewem - forma płatności dla klientów preferujących samodzielne logowanie do banku internetowego lub wizytę w placówce banku. Po zarezerwowaniu zamówionego produktu, Klient otrzymuje drogą poczty elektronicznej (e-mail) numer rachunku bankowego, na który należy przelać właściwą kwotę. Z chwilą zaksięgowania wpłaty na rachunku bankowym  zamówienie jest przekazywane do magazynu w celu przygotowania wysyłki.
b) Gotówka - w przypadku odbioru osobistego.
c) Gotówką za pobraniem

VII. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

1. W terminie czternastu dni od otrzymania zamówionego produktu, na podstawie art. 27 Prawa konsumenckiego, Klient ma prawo do jego zwrotu bez podania przyczyny w ramach odstąpienia od umowy. Odstąpienie od umowy jest możliwe wówczas, gdy produkt jest w stanie niezmienionym. Zwrotowi nie podlegają towary, od nabycia których, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, nie można odstąpić.
2. Towar powinien być zwrócony niezwłocznie, jednak nie później niż czternaście (14) dni od dnia, w którym Klient odstąpił od umowy, na adres Sklepu, Dariusz Czech, ul. Żbikowice 64, 33-314 Łososina Dolna. Klient odsyła rzeczy będące przedmiotem umowy, od której odstąpił na własny koszt.
3. Sklep zwróci Klientowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, a jeżeli Klient wybrał sposób dostawy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sklep, Sklep nie zwróci Klientowi dodatkowych kosztów zgodnie z art. 33 Prawa Konsumenckiego.
4. Do przesyłki zwrotnej prosimy dołączyć pisemne oświadczenie o odstąpieniu od umowy oraz numer konta, na jaki Sklep ma zwrócić zapłatę. Klient może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe. Formularz odstąpienia od umowy jest dostępny pod zakładką: Pliki do pobrania na stronie głównej serwisu twojekrople.pl
Sklep wyłącza możliwość złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy w innej niż pisemnej formie.
Jeżeli towar spełnia wymienione w tym punkcie wymagania, Sklep dokona zwrotu zapłaty na wskazane konto Klienta w terminie czternastu (14) dni od dnia otrzymania przesyłki ze zwróconym towarem.
5. W przypadku skorzystania przez Klienta z prawa do odstąpienia, umowa jest uważana za niezawartą, a obie strony umowy zwracają sobie wzajemnie to, co sobie świadczyły.

VIII. REKLAMACJE DOTYCZĄCE TOWARÓW

1. Sklep odpowiada wobec Klienta, będącego konsumentem za wady towaru zakupionego przez Klienta, w zakresie określonym w Kodeksie Cywilnym. Sklep jest odpowiedzialny wobec Klienta, jeżeli sprzedany towar ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia), gdzie wadą fizyczną jest niezgodność dostarczonych produktów z umową. Klient ma prawo do złożenia reklamacji w ciągu dwudziestu czterech (24) miesięcy od daty wydania mu towaru przez Sklep.
2. Reklamacje, wynikające z naruszenia praw Klienta gwarantowanych prawnie, lub na podstawie niniejszego Regulaminu, należy kierować na adres Dariusz Czech ul. Żbikowice 64, 33-314 Łososina Dolna. Składając reklamację należy dostarczyć do Sklepu reklamowany produkt wraz z dowodem zakupu i wypełnionym zgłoszeniem reklamacyjnym (informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia niezgodności/wady; danych kontaktowych Klienta). Sklep zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do czternastu (14) dni i poinformowania Klienta o sposobie dalszego postępowania. Jeżeli w ciągu czternastu dni Sklep nie ustosunkuje się do żądań Klienta, oznacza to, iż Sklep uznał żądania za uzasadnione.
3. W przypadku uznania reklamacji za zasadną, Sklep niezwłocznie wymieni towar wadliwy na wolny od wad albo usunie wadę. Powyższe pozostaje bez wpływu na możliwość domagania się przez Klienta obniżenia ceny albo odstąpieniu od umowy jeżeli wada jest istotna. W przypadku braku możliwości wymiany towaru, usunięcia wady lub obniżenia ceny Usługodawca zwróci należność niezwłocznie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Warunkiem zwrotu należności jest podanie numeru konta bankowego Klienta, na który ma być zrobiony zwrot.
4. Sklep w przypadku niezgodności produktu z umową zwróci koszty dostarczenia wadliwego towaru Kupującemu.

IX. REKLAMACJE W ZAKRESIE ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

1. twojekrople.pl podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Sklepu, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów.
2. Klient zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić twojekrople.pl o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu serwisu Sklepu Internetowego.
3. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Sklepu Klient może zgłaszać poprzez formularz kontaktowy dostępny na stronie serwisu twojekrople.pl, wybierając w opcjach formularza kontakt Obsługa Techniczna
4. W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu.
5. twojekrople.pl zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.

X. DANE OSOBOWE

1. Administratorem bazy danych osobowych przekazywanych przez Klientów Sklepu w związku z zakupami jest Dariusz Czech, ul. Żbikowice 64, 33-314 Łososina Dolna
2. Dane osobowe wykorzystywane są w celu realizacji umów sprzedaży, w związku z tym mogą być przekazywane podmiotom odpowiedzialnym za dostawę zakupionych produktów do Klienta. Klienci mają prawo dostępu do treści swoich danych oraz do ich poprawiania. Dane są przekazywane dobrowolnie.

XI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. W przypadku uznania poszczególnego postanowienia Regulaminu za nieważne lub bezskuteczne, nieważność lub bezskuteczność tego postanowienia nie wpływa na ważność lub skuteczność pozostałych postanowień Regulaminu. Usługodawca dołoży starań, aby nieważne lub nieskuteczne postanowienie zastąpić nowym, niewadliwym prawnie postanowieniem.
2. Na podstawie art. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r., Nr 144, poz. 1204 ze zmianami), Usługodawca informuje Użytkownika na jego żądanie, w formie przez niego wybranej, o szczególnych zagrożeniach związanych z korzystaniem z jakichkolwiek usług świadczonych drogą elektroniczną.
3. Podmiot prowadzący Sklep uprawniony jest do jednostronnej zmiany Regulaminu w przypadku zaistnienia:
a) okoliczności Siły Wyższej,
b) zmiany obowiązujących przepisów prawa mających zastosowanie do świadczenia usług drogą elektroniczną lub transakcji zawieranych na odległość,
c) zmiany oferty Sklepu dotyczącej usług lub zmiany oferty Sprzedających zamieszczanej na stronie Sklepu, z zastrzeżeniem że zmiany Regulaminu mają na celu dostosowanie treści Regulaminu do oferty. Każdorazowa zmiana Regulaminu, będzie ogłaszana w formie komunikatu na stronie internetowej www.twojekrople.pl. Zmiana Regulaminu w zakresie, w jakim odnosi się do umów sprzedaży nie zmienia treści umów sprzedaży zawartych przed zmianą Regulaminu oraz w związku z Zamówieniami, które zostały złożone przed zmianą Regulaminu.
4. W sprawach nie uregulowanych w powyższym Regulaminie zakupów, stosuje się powszechnie obowiązujące przepisy prawa, w szczególności przepisy Kodeksu Cywilnego.